Dance

Anna Rubio
Hitomi Nozawa

Jazz - Improvisació - Brazil
Folk - Fusió - Altres gèneres

Xavi Lozano
Moussakis

Aleix Tobias
Coetus
Eliseo Parra
Juan Quintero y Luna Monti
Guillermo Rizzotto
Pau Figueres
Brooklyn Gypsies
Brandon Lewis
Naomi Jean

X